Miejska plaża na Księżym Młynie?

Zapytaliśmy Łodzian, czy teren wokół stawu powinien zostać zaaranżowany na ogólnodostępny park z miejską plażą, czy raczej na terenie wokół stawu należy zachować ogródki działkowe?

Głosowanie trwało: 25.02.2017 - 03.03.2017
W głosowaniu wzięło udział 8096 osóbCelem przeprowadzenia konsultacji było zebranie opinii mieszkańców Łodzi na temat sposobu zagospodarowania obszaru o wielkości ponad 10 ha położonego na Księżym Młynie, pomiędzy ulicami: Milionową, Przędzalnianą, Tymienieckiego oraz al. Śmigłego-Rydza. W północno-zachodniej części tego terenu znajduje się Muzeum Pałac Herbsta. Pozostały fragment zajmują: staw wraz z wąskim i zaniedbanym pasem terenu wzdłuż jego brzegów oraz ogrody działkowe zlokalizowane po północnej i południowej stronie zbiornika wodnego.

Dla tego obszaru opracowywany jest obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jakie przesądzenia powinien zawierać plan, aby dać podstawy do stworzenia miejsca przyjaznego i atrakcyjnego dla mieszkańców Łodzi i turystów odwiedzających Księży Młyn?

Urząd Miasta Łodzi przedstawia 3 warianty rozwiązań, z których jeden jest zgodny z rozwiązaniem zaproponowanym w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 15.11.2016 r. do 13.12.2016 r., a pozostałe zostały opracowane w trakcie warsztatów urbanistycznych przeprowadzonych w dniu 17.02.2017 r.

Rozważano:

Wariant A:

zakładający utworzenie parku wokół stawu oraz na terenie obecnych ogrodów działkowych, nad stawem na rzece Jasień

Wariant B:

zakładający zachowanie całości ogrodów działkowych i urządzenie brzegów stawu,

Wariant C:

zakładający zachowanie części ogrodów działkowych, utworzenie parku wokół stawu i na części terenu obecnych ogrodów działkowych oraz przekształcenie wybranych alejek ogrodowych w publiczne ciągi piesze. Wariant 3 został wykonany w dwóch wersjach A i B.


GaleriePodsumowanie:


Głosowanie trwało: 25.02.2017 - 03.03.2017
W głosowaniu wzięło udział 8096 osób