Regulamin

Niniejszy regulamin opisuje zasady bezpłatnego korzystania z portalu VOX POPULI stanowiącego jedną z form konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miasta Łodzi w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta. Portal ten pozwala w prosty i szybki sposób przekazywać i pozyskiwać informacje w szczególności w odniesieniu do zamierzeń władz miasta o szerokim i istotnym wpływie na lokalną społeczność. Otrzymane opinie i propozycje umożliwiają wybór rozwiązań biorących pod uwagę stanowiska uczestników konsultacji.


Zasady obowiązujące na portalu VOX POPULI, zwanym dalej Portalem:


1. Portal jest dostępny dla użytkowników publicznej sieci Internet.

 

2. Portal jest dostępny w trakcie trwania konsultacji społecznych ogłoszonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi, jak również w okresie pomiędzy ogłoszonymi konsultacjami.


3. Uczestnicy konsultacji prowadzonych poprzez Portal - mieszkańcy miasta Łodzi - wyrażają opinie i propozycje wyłącznie we własnym imieniu.

 

4. Opinie i propozycje uczestników konsultacji są wykorzystywane tylko do ustalenia wyników.

 

5. Opinie i propozycje zgłoszone w konsultacjach mogą być cytowane wyłącznie anonimowo.

 

6. Dla uniknięcia wielokrotnego wprowadzania danych przez tę samą osobę w ramach tych samych konsultacji, może być wykorzystywany, wyłącznie do weryfikacji uczestników, ich numer PESEL. W przypadku stwierdzenia przez uczestnika, iż jego numer PESEL został już użyty w głosowaniu przez kogoś innego, prosimy o wypełnienie oświadczeniapodpisanie i przesłanie pocztą na adres: Kancelaria Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 lub doręczenie osobiście do jednego z punktów informacyjno-kancelaryjnych w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 104, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153, ul. Piotrkowska 175, ul. Sienkiewicza 5, ul. Inflancka 45.

 

7. Uczestnik konsultacji może podać swój adres e-mail, jeśli chce otrzymywać newsletter z informacjami o konsultacjach społecznych i ich wynikach. Przetwarzanie danych w tym zakresie dokonywane jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (użytkownika), dlatego niezależnie od wyrażenia zgody na warunki Regulaminu konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie tej opcji przy oddawaniu głosu w momencie weryfikacji danych.

 

8.  Podczas korzystania z Portalu zabrania się:

 • zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz zdjęć powszechnie uznanych za obraźliwe,
 • obrażania uczestników Portalu lub innych osób,
 • używania wulgaryzmów,
 • nawoływania do wszelkiej nienawiści (np. rasowej, wyznaniowej, etnicznej),
 • propagowania przemocy,
 • naruszania ogólnie przyjętych zasad netykiety,
 • umieszczania przez uczestników wszelkich informacji reklamowych,
 • umieszczania wpisów niezgodnych z tematyką konsultacji,
 • umieszczania tej samej informacji wielokrotnie,
 • naruszania praw autorskich,
 • używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Portalu, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu strony oraz używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera,

 

9. Urząd Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do:

 • usuwania wpisów zawierających treści wymienione w pkt. 8 regulaminu,
 • nakładania bana na użytkownika Portalu, IP lub jedno i drugie, uniemożliwiającego zamieszczanie wpisów osobom uporczywie naruszającym zapisy pkt. 8 regulaminu.

10. Administruje Portalem Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.

 
11. Urząd Miasta Łodzi nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.


12. Urząd Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do wyłączenia Portalu bez podawania przyczyn.


13. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, jednak wymaga to widocznego wywieszenia informacji na Portalu.


14. W związku ze zbieraniem danych osobowych użytkowników, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

1) administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104;
2) celem zbierania danych osobowych użytkowników portalu są konsultacje społeczne prowadzone z wykorzystaniem Portalu, ustalenie ich wyników oraz kontakt z użytkownikami za pomocą newslettera; ponieważ administrator danych nie przewiduje udostępniania danych osobowych, nie jest możliwe wskazanie ich odbiorców;
3) użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.