VOX POPULI - Regulamin

Vox Populi jest pierwszą w Polsce platformą umożliwiającą przeprowadzanie lokalnych e-referendów. Celem platformy VoxPopuli jest wspieranie budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, zachęcającą mieszkańców  do aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji przez władze samorządowe.

Vox Populi to rewolucyjne podejście do konsultacji społecznych, w którym główny nacisk kładziony jest na akt głosowania i możliwość wyrażenia przez mieszkańców wiążącej opinii, która zostanie wzięta pod uwagę przez organy samorządu terytorialnego.

Vox populi umożliwia mieszkańcom zapoznanie się ze szczegółami zagadnienia poddanego pod głosowanie, poznanie argumentów przemawiających za poszczególnymi wariantami proponowanego rozwiązania, zapoznanie się z opiniami ekspertów, udział w dyskusji oraz wymianę poglądów.


REGULAMIN

Niniejszy regulamin opisuje zasady bezpłatnego korzystania z portalu VOX POPULI stanowiącego jedną z form konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miasta Łodzi w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta. Portal ten pozwala w prosty i szybki sposób przekazywać i pozyskiwać informacje w szczególności w odniesieniu do zamierzeń władz miasta o szerokim i istotnym wpływie na lokalną społeczność. Otrzymane opinie i propozycje umożliwiają wybór rozwiązań biorących pod uwagę stanowiska uczestników.

Zasady obowiązujące na portalu VOX POPULI, zwanym dalej Portalem:


1. Portal jest dostępny dla użytkowników publicznej sieci Internet.

 

2. Mieszkańcy miasta Łodzi - wyrażają opinie i propozycje wyłącznie we własnym imieniu.

 

3. Opinie i propozycje uczestników konsultacji są wykorzystywane tylko do ustalenia wyników.

 

4. Opinie i propozycje zgłoszone w portalu mogą być cytowane wyłącznie anonimowo.

 

5. Dla uniknięcia wielokrotnego wprowadzania danych przez tę samą osobę w ramach tych samych ankiet, może być wykorzystywany, wyłącznie do weryfikacji uczestników, ich numer PESEL. W przypadku stwierdzenia przez uczestnika, iż jego numer PESEL został już użyty w głosowaniu przez kogoś innego, prosimy o wypełnienie oświadczenia, podpisanie i przesłanie pocztą na adres: Kancelaria Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 lub doręczenie osobiście do jednego z punktów informacyjno-kancelaryjnych w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 104, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153, ul. Piotrkowska 175, ul. Sienkiewicza 5.

6. Dla zapewnienia reprezentatywności wyników mogą być w niektórych ankietach zbierane następujące dane: płeć, wykształcenie, wiek, dzielnica

7. Uczestnik ankiet może podać swój adres e-mail, jeśli chce otrzymywać newsletter z informacjami o konsultacjach społecznych i ich wynikach. Przetwarzanie danych w tym zakresie dokonywane jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (użytkownika), dlatego niezależnie od wyrażenia zgody na warunki Regulaminu konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie tej opcji przy oddawaniu głosu w momencie weryfikacji danych.

8.  Podczas korzystania z Portalu zabrania się:

 • zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz zdjęć powszechnie uznanych za obraźliwe,
 • obrażania uczestników Portalu lub innych osób,
 • używania wulgaryzmów,
 • nawoływania do wszelkiej nienawiści (np. rasowej, wyznaniowej, etnicznej),
 • propagowania przemocy,
 • naruszania ogólnie przyjętych zasad netetykiety,
 • umieszczania przez uczestników wszelkich informacji reklamowych,
 • umieszczania wpisów niezgodnych z tematyką konsultacji,
 • umieszczania tej samej informacji wielokrotnie,
 • naruszania praw autorskich,
 • używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Portalu, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu strony oraz używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera,

 
9. Urząd Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do:

 • usuwania wpisów zawierających treści wymienione w pkt. 9 regulaminu,
 • nakładania bana na użytkownika Portalu, IP lub jedno i drugie, uniemożliwiającego zamieszczanie wpisów osobom uporczywie naruszającym zapisy pkt. 8 regulaminu.

10. Administruje Portalem Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

 
11. Urząd Miasta Łodzi nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.


12. Urząd Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do wyłączenia Portalu bez podawania przyczyn.


13. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, jednak wymaga to widocznego wywieszenia informacji na Portalu.


14. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) informuję iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Piotrkowskiej104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, kontakt iod@uml.lodz.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zebrania uwag i opinii oraz uniemożliwienia tej samej osobie wprowadzania kilkukrotnie danych w ramach tych samych ankiet.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w celu przekazywania informacji o ankietach i ich wynikach (tzw. newsletter), do czego wykorzystywany będzie podany przez Pana/Panią adres poczty elektronicznej.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych
w rozumieniu przepisów o ochronie danych
6) Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru PESEL będą przetwarzane w trakcie trwania głosowania i po jego zakończeniu niezwłocznie usuwane z systemu informatycznego, natomiast w przypadku newslettera dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Cofnięcie zgody na przetwarzanie numeru PESEL spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/Pani danych osobowych z systemu informatycznego.
9) Cofnięcie zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/Pani danych osobowych z systemu informatycznego.
10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
11) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru PESEL jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w głosowaniu, natomiast brak tego numeru uniemożliwi nam realizację celu określonego w pkt 3.
12) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej jest warunkiem niezbędnym do przekazywania informacji za pośrednictwem newslettera, natomiast brak tego adresu uniemożliwi nam realizację celu określonego w pkt 4.
13) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.