Parking wielopoziomowy w centrum?

Oto jak głosowaliście:Głosowanie trwało: 20.05.2019 - 03.06.2019
W głosowaniu wzięło udział 2667 osóbO co pytaliśmy:

Wielopoziomowy parking przy Piotrkowskiej 202/210 z zagospodarowanym wokół terenem zielonym? A może park kieszonkowy z placem zabaw? Czy też nowa inwestycja mieszkaniowa albo biurowa?

Miasto pięknieje, porządkujemy stopniowo tereny śródmiejskie, przyszedł czas na zastanowienie się, jak zagospodarować plac wzdłuż bloków przy Piotrkowskiej, naprzeciwko kina Charlie.  Obecnie teren ten jest niezagospodarowany i wykorzystywany jako parking powierzchniowy.
Zaproponowaliśmy trzy opcje:

Wariant A:  Lokalizacja parkingu kubaturowego wraz z organizacją przyległego terenu zielonego:

·        zachowanie zieleni wysokiej w szczególności drzew o wyjątkowej wartości,

·        organizacja przestrzeni wokół parkingu jako parku kieszonkowego,

·        zabudowa części działki parkingiem kubaturowym z możliwością projektowania zielonego dachu i zielonej elewacji,

·        zabudowa od strony ul. Piotrkowskiej nie ograniczy dostępu światła dziennego do mieszkań budynków sąsiadujących.

 

Wariant B:  Budowa parku kieszonkowego wraz z placem zabaw oraz obiektami małej architektury (zakaz parkowania pojazdów):

 ·        tworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom,

·        plac zabaw dla dzieci oraz teren zielony z podkreśleniem walorów istniejącej zieleni w tym szczególnie zieleni wysokiej,

·        tworzenie enklawy zieleni w centrum miasta.

 

Wariant C:  Podjęcie działań zmierzających do sprzedaży nieruchomości.

·        wprowadzenie zapisów do projektowanego plany zagospodarowania przestrzennego o możliwości zabudowy pierzejowej od strony ul. Piotrkowskiej z usługami w parterze,

·        dopuszczenie funkcji mieszkaniowej, biurowej na wyższych kondygnacjach,

·        efektywne wykorzystanie komercyjnych walorów nieruchomości w centrum miasta.Celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie opinii mieszkańców Łodzi na temat sposobu zagospodarowania nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 202-210 (obręb S-8 działki nr 57/24, 57/25, 46/8, 47/3, 56/3). Obecnie teren ten jest niezagospodarowany i wykorzystywany jako parking powierzchniowy.

Biorąc pod uwagę ustawowe zobowiązanie Prezydenta Miasta Łodzi  do gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki oraz mając na uwadze podejmowane działania zmierzające do porządkowania przestrzeni publicznych w ścisłym centrum Miasta, analizowana jest zmiana dotychczasowego zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 202-210 (obręb S-8 działki nr 57/24, 57/25, 46/8, 47/3, 56/3) .


GaleriePodsumowanie:


Głosowanie trwało: 20.05.2019 - 03.06.2019
W głosowaniu wzięło udział 2667 osób